Fakultet for helsevitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltet.

Ved OsloMet er det ledig to åremålsstillinger som kliniske stipendiater innen hjembaserte tjenester.

Stillingene knyttes til et praksisfelt innen hjembaserte tjenester i Oslo kommune og opprettelse av 500 nye årsverk i hjembasert tjeneste, tillitsbasert styring og ledelse, dreining av tjenestetilbud fra institusjon til hjemmetjeneste, kontinuitet i tilbudet, helsehus eller dagtilbud og bruk av velferdsteknologi.

De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen kobles til arbeid med et ph.d.-prosjekt og 40 % kobles til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet. Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år. Stipendiatene vil være ansatt på Fakultet for HV, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og Senter for fagutvikling og forskning - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune (40 % praksisutvikling).

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsning med forankring i Helse- og omsorgsdepartementet, og skal være pådriver for å styrke kvaliteten i kommune-helsetjenesten gjennom fag-, kompetanseutvikling og forskning.

I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene være en del av et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg skal kandidatene ha tilknytning til et kompetent fagmiljø i kommunen.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet.

Behovsidentifisert forskning

Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis anser som relevante. Det er et krav for prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/.  Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden, ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men skissere en tematikk der de konkrete problemstillingene ikke er klare. Problemstillingene utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet. De to kliniske stipendiatene skal sammen med åtte andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på Fakultet for HV og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning og praksisutvikling vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d. -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • følge ph.d. -programmet i helsevitenskap el. atferdsanalyse på OsloMet
 • delta i Brobyggerskolen ved fakultetet
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved fakultetet

Arbeidsoppgaver – utdanning og praksis (40%):

 • utvikle nye modeller for praksis i kommunehelsetjenesten
 • bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere
 • støtte fagutvikling, som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for HV og disse stillingene skal knyttes til et av fakultetets ph.d.-program; helsevitenskap el. atferdsanalyse. Fakultetet har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten må knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant helsefaglig bakgrunn, f.eks. sykepleier, fysioterapeut, vernepleier, ergoterapeut mm.
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra kommunehelsetjenesten
 • tilknytning til relevant forskningsmiljø

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling 
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • prodekan for utdanning Ingrid Narum, ingridn@oslomet.no
 • prodekan for FoU Sølvi Helseth, solvi@oslomet.no, tlf.90020278
 • spesialrådgiver i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Heidi Engelund, heidi.engelund@byr.oslo.kommune.no, tlf. 932 45 823

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@oslomet.no

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt kim-henrik.ruud@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, kr. 449 400 – 480 600.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «søk stillingen».

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • et skriv som kort beskriver din motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgave/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til et av fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på Fakultet for helsevitenskap

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   1. desember 2018

Ref:                  18/06433 

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06433
Kontakt
 • Ingrid Narum, prodekan for utdanning, HV, OsloMet, ingridn@oslomet.no
 • Sølvi Helseth, prodekan for FoU, HV, OsloMet, 900 20 278
 • Heidi Engelund, spesialrådgiver, Oslo kommune, 932 45 823
Publisert 02.10.2018
Søknadsfrist 01.12.2018

Tillbaka till lediga jobb