Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Stipendiat –  tverrprofesjonell samhandling i lærerprofesjonen
Fakultet for lærerutdanning og Internasjonale studier lyser ut en stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Avhengig av søkerens utdanningsbakgrunn og prosjektbeskrivelse, vil den som tilsettes være knyttet enten til Institutt for barnehagelærerutdanning, eller til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. 

Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet. I denne utlysningen er vi konkret ute etter prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap om lærerstudenters læring og kvalifisering for yrkesutøvelse i barnehage og/eller skole, med særlig vekt på utvikling av evne til å arbeide tverrprofesjonelt for og med barn og unge. 

Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. 

Om stipendiatstillingene
Stipendiatstillingen er knyttet til det tverrfakultære prosjektet INTERACT  som har som  mål å utvikle tverrprofesjonell samhandlingskompetanse blant ulike profesjonsgrupper ved OsloMet som arbeider for og med barn og unge. Dette omfatter lærerstudenter for barnehage og grunnskole, studenter fra utdanningene for barnevern og sosialt arbeid og studenter fra ulike helsefag. INTERACT piloteres nå i en treårsperiode fra og med studieåret 2017/18 og rundt 1500 lærerstudenter (barnehage- og grunnskolelærer) vil delta i ulike tverrprofesjonelle utdanningsaktiviteter i dette tidsrommet. Denne stipendiatstillingen vil blant annet være knyttet til  evaluering av de konkrete utdanningsintervensjonene som er igangsatt i Interact-prosjektet, gjennom en vurdering av hvordan Interact-prosjektet påvirker lærerstudentenes profesjonskvalifisering. 

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse som inneholder planer for hvordan INTERACTs utdanningsaktiviteter kan analyseres og evalueres, med særlig fokus på læringsutbyttet til lærerstudentene (barnehagelærer- og/eller grunnskolelærerstudentene) som deltar i prosjektet. Tverrprofesjonell samhandling som ledd i lærerkvalifisering, samt evaluering av utdanningsvirksomhet blir dermed sentrale elementer i prosjektbeskrivelsen, som skal ha et omfang på inntil 10 sider og skal inneholde tema, problemstillinger, valg av metoder, data og teori og plan for gjennomføring av studiet, i tillegg til litteraturliste. Søkere som ikke leverer prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdert som aktuelle kandidater for stillingen.  Det vil bli arrangert et informasjonsmøte på OsloMet for interesserte søkere for å gi mer inngående informasjon om INTERACT 27 juni kl. 13-14 på rom Q8009 i Pilestredet 42. De som ønsker å delta på informasjonsmøtet tar kontakt med prosjektleder på forhånd via e-post: finn.aarsether@oslomet.no  

Stipendiatstillingen er en 100 % forskerstilling som vil gå over tre år uten undervisningsplikt. Stipendiaten vil være faglig knyttet til en av forskergruppene ved fakultetet og til fagmiljøet rundt Interact-prosjektet. 

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak ved dette doktorgradsprogrammet etter at de har søkt. 

Kvalifikasjoner og vilkår  

 • fullført, femårig masterutdanning innen fag relevante for utdanningsvitenskap for lærerutdanning
 • gode kommunikasjonsferdigheter i et skandinavisk språk, slik at stipendiaten er i stand til å utføre datainnsamling i norskspråklige kontekster
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på engelsk
 • god kjennskap til norsk lærerutdanning for barnehage og/eller grunnskole og til virksomheten i norske barnehager og/eller grunnskoler
 • Opptak på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stillingen som stipendiat.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For søkere med utenlands utdanning kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem. Utenlandsk utdanning må også godkjennes av NOKUT før opptak til doktorgradsprogrammet. 

Ønskede egenskaper  

 • kunnskap om evaluering av utdanning
 • kunnskap om tverrprofesjonell samhandling med utgangspunkt i lærerprofesjonen
 • evne til å jobbe selvstendig og ta egne initiativ
 • evne til å holde frister og jobbe planmessig og strukturert 

Vi tilbyr deg  

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Nærmere opplysninger  

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Prosjektleder Finn Aarsæther, finnaa@oslomet.no,  eller leder for Interact, professor Liv Mette Gulbrandsen: Liv-Mette.Gulbrandsen@oslomet.no

For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:

 • Rådgiver Miriam Elmoussaoui, epost: miriam.elmoussaoui@oslomet.no, telefon 67 23 76 37 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50-54, som tilsvarer 442 400 - 472 300 NOK per år. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Send søknaden”. 

Vurdering av søkerne
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I vurderingen vil det bli lagt særskilt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.

I elektronisk søknad må du laste opp: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner 

Universitetet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med flerkulturell bakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen. 

Søknadsfrist: 20. august 2018

Tiltredelse i stipendiatstillingen: I henhold til avtale, ønskelig 1. Januar 2019

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01171
Publisert 18.06.2018
Søknadsfrist 20.08.2018

Tillbaka till lediga jobb