Senter for profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Senter for profesjonsstudier (SPS) har ledig tre åremålsstillinger som ph.d-stipendiat.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program.

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutøvere foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helse- og sosialfag, økonomi og psykologi.

Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB.

For tiden er drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Ditt doktorgradsprosjekt

Prosjektet skal være relevant for forskningsfeltet profesjonsstudier. Du kan få en pekepinn på om din prosjektidé passer inn ved å se på forskningsgruppene ved SPS:

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

For prosjekter som oppfyller relevanskravene vil søkers kvalifikasjoner og kvaliteten på prosjektskisse være avgjørende. Dersom flere søkere etter endelig og samlet vurdering rangeres likt, vil vi for én av de tre stillingene prioritere prosjekter som retter seg inn mot forskningsgruppen Practical Ethics og/eller temaet digitaliseringens innvirkning på profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid (se under mulige temaer på nett).

Stipendene er treårig, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig master/hovedfag (120 studiepoeng), eller tilsvarende
 • karakteren A eller B på masteroppgaven, eller tilsvarende
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • tilbud om stipendiat er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og gjennomføre på normert tid. Samtidig må du samarbeide godt med veileder, andre stipendiater og forskerne ved senteret både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig å formidle fra resultatene underveis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Senterleder Oddgeir Osland, tlf. 67 23 53 26, oddos@oslomet.no
Professor Silje Bringsrud Fekjær, tlf. 92 03 20 79, silje@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 449 400 -472 300 ,- For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • masteroppgave/hovedoppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andjo@oslomet.no

Søknadsfrist:   31. mars

Ref:               19/01098

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høsten 2019
Lønn 449.400-472.300
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/01098
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67 23 53 26
 • Silje Bringsrud Fekjær, 92 03 20 79
Publisert 18.02.2019
Søknadsfrist 31.03.2019

Tilbake til ledige stillinger